VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü (CBS/GIS)

Kent Bilgi Sistemi

Kent ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntemlerle toplanması, uygun, yazılım ve donanımlar kullanıp bir veri tabanına aktarılması, veriler arası ilişkilerin kullanılması, yönetilmesi ve doğru sorgulamalar oluşturup analizlerin yapılarak kentin her türlü ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve diğer hizmetlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile kurulan sistemlerdir.

KBS’ nin birinci temel öğesi, belediye sınırları içinde yaşayan kentlilerin nüfus, mülkiyet, uğraş ve vergi bilgilerinin toplandığı kent kütüğüdür. İkinci temel öğe ise, kentin topoğrafik özelliklerini yansıtan halihazır haritalar, mülkiyet durumunu yansıtan kadastro haritaları ve şehir planlamasını temsil eden imar planları ile kentin altyapı bilgilerinin bilgisayar ortamında yer aldığı grafik kütüğüdür. Bu öğelerin tümleşik bir biçimde kullanılması ile başta imar hizmetleri olmak üzere, temel altyapı hizmetleri, şehir planlama hizmetleri ve vergi yükümlülükleri ile ilgili diğer çalışmalar da daha etkin, daha hızlı ve çağdaş bir biçimde yerine getirilecektir.

 • Kent ölçeğinde, planlama ve karar verme sürecinde, yönetime somut faydalar sağlayabilecek, akıllı harita atlıklarına dayalı, birimlerin ortak kullanımına ve bilgi paylaşımına açık, kurumun ve kentlilerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte tasarlanmış bir Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulmasıdır.
 • Planlama ve hizmet amaçlı yatırım çalışmalarında yerel yönetimlerin optimum kararlara ulaşabilmesi için doğru karar verme kapasitesini arttırmak.
 • Yapılan işlere kentlilerinde katılımını sağlamak ve kentliye çağdaş anlamda etkin hizmetler sunulmasına yardımcı olmaktır.
 • Kent Bilgi Sisteminin yaşama geçirilmesi ile belediyenin gereksinimlerinin saptanması, il gelişiminin kontrol altında tutulması, daha hızlı, doğru ve ekonomik hizmet üretiminin sağlanması, kadastro ve imar sorunlarını ileriye dönük kalıcı çözümler getirilmesi, belediye gelirlerinin arttırılması, mevcut sorunların hızlı, doğru ve ekonomik bir şekilde çözümü amaçlanmaktadır.
 • Kent ile ilgili en güncel haritaların hazırlanmasıdır.
 • Temel amaç halka hizmet, dolayısıyla kentli memnuniyetini sağlamak ve sürekli kılmak, çağdaş, paylaşımcı, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışını yerleştirmek, evrensel manada lider kentler meydana getirmektir.

 • Kent ile ilgili tüm bilgiler (taşınmaz, mahalle, cadde, sokak, altyapı vb.) önceden merkez bilgisayarlara yüklenmiş olduğu için kentlinin belediyedeki herhangi bir işi son derece hızlı bir şekilde sonuçlandırılacaktır.
 • Vatandaş ev ve ofisindeki bilgisayarlardan internete girerek veya telefonunu kullanarak belediyedeki bilgisayarlarda yüklü bulunan kendisi ile ilgili bir bilgiye ulaşabilecek, dilek ve şikayetlerini iletebilecek, yerine getirilmiş hizmetler hakkında bilgi alabilecektir.
 • Belediyedeki tüm hizmetlere ait bilgilerin, merkezde tek bir bilgisayardaki veri tabanında, yüklü olması, girilmiş olan bir bilginin anında diğer bir birim tarafından kullanılabilmesi nedeniyle tekrar tekrar bilgi girmeye gerek olmaması, girilmiş olan bilgiler üzerinde bilgisayar ile çok hızlı işlem yapılması gibi nedenlerle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik arttırılabilecek, birimler arasında koordinasyon ve uyum artışı sağlanacaktır.
 • Az personelle çok iş yapma olanağı sağlanır.
 • Kent ve belediye hizmetleri ile ilgili her türlü bilgi ayrıntılı olarak merkez bilgisayarda bulunacağı için çeşitli kademelerde görevli yöneticilerin bu bilgilere ulaşabilmeleri ve yürütülen işleri denetlemeleri kolaylıkla sağlanabilecektir.
 • Karar verme sürecinde kolaylık sağlayacaktır.
 • Şehrin gelişimi ile ilgili geleceğe yönelik planların yapılmasında mevcut durumun analiz edilmesi kolaylaşır ve görselleşir.
 • Kent bilgilerinin tek bir ekranda tümüyle görüntülenebilmesi sağlanır.
 • Kent Bilgi Sisteminin belediyelerde yaygınlaşması ile belediyeler arasında bağlantı kurularak İl Bilgi Sistemine, iller arasında bağlantı kurularaktan Devlet Bilgi Sistemine ulaşılması için gerekli altyapı oluşturulabilecektir.

 • 2011, 2012,2014 yılı uydu ve hava fotoğrafları ile 3 boyutlu arazi modeli üzerinde şehirde gezinti yapılabilir.
 • Kent Rehberi ile Van’ın il sınırına, ilçe sınırlarına ve mahalle sınırlarına erişilebilir.
 • Kent Rehberi ile Van ilinde bulunan okul, hastane, eczane, taksi durakları, parklar, oteller, AVM’ler, muhtarlıklar, ASM’ler sorgulanarak bilgilerine ve 3 boyutlu arazi modeli üzerindeki konumlarına ulaşılabilir.
 • Kentin gelişimi 2011, 2012, 2014 yılı hava ve uydu fotoğrafları üzerinden izlenilebilir.
 • 3 boyutlu arazi modeli üzerinden mesafe öcümü yapılabilir, profil alınılabilir ve görüş analizi yapılabilir.
 • Benim Katmanım araç çubuğundan her kullanıcı kendi haritasını tasarlayabilir.
 • Van ilinin tanıtımına katkıda bulunacak olan tarihi ve önemli binalar 3 boyutlu model olarak görülebilir.
 • Belediyenin yaptığı veya yapmayı planladığı projelerin bilgilerine erişilebilir.
 • Sorgular aracında bulunan TKGM Online Parsel ve İmar Sorgu modülü ile online parsel ve imar bilgilerine ulaşılabilir.
 • Kentin ulaşım sistemine, otobüs duraklarının konumlarına ulaşılabilir.
 • 3 boyutlu kent rehberine sınırsız sayıda kullanıcı ulaşabilir.